จำนวนโรงเรียน
133 โรงเรียน
นักเรียนที่ลงทะเบียน
3,243 คน
ครูที่ลงทะเบียน
2,055 คน
รายการที่มีการจัดแข่งขัน
43 รายการ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อการแข่งขันแต่ละรายการ

รายการและวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3  

เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันคัดลายมือทุกระดับชั้น (เพิ่มเติม)
1. ระดับ ป.1-3 ใช้ดินสอดำ ส่วนช่วงชั้นอื่นใช้ปากกาลูกลื่น ขนาด 0.5 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาเจลที่ลบได้และปากกาหมึกซึม มาใช้ในห้องสอบ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ได้นำมาหรือเอาปากกาสีน้ำเงินมา ให้คุณครูผู้ดูแล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา
2. ทุกทีมหากทำเสร็จแล้วให้ตรวจสอบ แล้วส่งให้กรรมการและออกห้องสอบได้
3. ระดับ ป.4-6, ม.1-3 ไม่อนุญาตให้นำดินสอหรือไม้บรรทัดมาใช้ในห้องสอบได้

ขอประชาสัมพันธ์แบบคัดลายมือกระทรวศึกษาธิการ เพิ่มเติม ตัวเลขไทย

- นัดหมายการแข่งขันนักบินน้อย >> คลิกที่นี่
- หัวข้อการแข่งขันปฐมวัย กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน และกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ดังนี้ 
      1. ครอบครัวของหนู
      2. ธรรมชาติแสนสวย
      3. ชุมชนพอเพียง
      4. ประเพณีไทย
      5. โรงเรียนน่าอยู่

- หัวข้อการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ประถม มัธยม
     1. คุณธรรม
     2. ประเพณีไทย
     3. เด็กไทยยุคใหม่ศตวรรษ ที่ 21

- การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะ ป.4-6) ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้
     1. บีกเกอร์ ขนาด 250ml 2 ใบ
     2. กระดาษกรอง 5 แผ่น
     3. กรวยกรองขนาด 75mm หรือ100mm พร้อมขวดรูปชมพู่ 1 ชุด
     4. แท่งแก้วคนสาร 1 แท่ง
     5. แม่เหล็ก 1 อัน
     6. ผ้าสักหลาดหรือผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน
     7. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน
     8. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด
     9. เครื่องชั่งสปริง 1 อัน
     10. กระดาษทรายเบอร์0 1 แผ่น
     11. แผ่นไม้ขนาด 10*14ซม. (มีตะขอเกี่ยว) 1 แผ่น อาจใช้เขียงแทนได้
     12. ถุงทราย 1 ถุง
     13. ไม้บรรทัด 1 อัน
     14. คีมคีบสาร 1 อัน

หัวข้อ รายการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก (เรียนรวม) บกพร่องทางการเรียนรู้ ประถม มัธยม
    1. โลกอนาคตใหม่
    2. รักษ์สิ่งแวดล้อม
    3. ประเพณีวัฒนธรรมไทย
    ** วันแข่งขันคณะกรรมการจะจับสลากหัวข้อ**

หัวข้อ รายการ การแข่งขันวาดภาพ โปรแกรม Paint (เรียนรวม) บกพร่องทางการเรียนรู้ ประถม มัธยม
    1. โรงเรียนของฉัน
    2. เศรษฐกิจพอเพียง
    3. ธรรมชาติรอบตัว
    ** วันแข่งขันคณะกรรมการจะจับสลากหัวข้อ**

หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech"
   เวลา 08:00 น. ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับชั้น ลงทะเบียน และจับฉลากลำดับการแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน
   เวลา 09:00 น. เริ่มการแข่งขัน เรียงลำดับจากระดับ ป.1-3 ระดับ ป.4-6 และระดับ ม.1-3 ตามลำดับ

ระดับ ป.1 - ป.3
   1. ตนเองและครอบครัว Talk about yourself and family.
   2. โรงเรียน Tell me about your school.
   3. อาหารและเครื่องดื่ม What's your favorite food and drink?

ระดับ ป.4 - ป.6
    1. ตนเองและครอบครัว Talk about yourself and family.
    2. โรงเรียน เวลาว่าง และนันทนาการ What do you do in your school and freetime?
    3. สุขภาพ How to keep yourself healthy ?

ระดับ ม.1 - ม.3
    1. สิ่งแวดล้อม How do you feel about environment in Thailand?
    2. การศึกษาและอาชีพ What do you think about education and career?
    3. การเดินทางท่องเที่ยว Talk about your journey.

สาระคอมพิวเตอร์

- หัวข้อการแข่งขัน การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมกราฟฟิก ป.1-3    
  1. มวยไทย   
  2. วันขึ้นปีใหม่    
  3. การละเล่นพื้นบ้านไทย   
* หมายเหตุ แบ่ง 4 ช่องวาด (กริยา ท่าทางต่างๆ วาดตามหัวข้อที่จับฉลากได้)

- หัวข้อการแข่งขัน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
  2. เศรษฐกิจพอเพียง
  3. ค่านิยม 12 ประการ

- การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. สถานีชาร์จรถไฟฟ้า
  2. ป้ายรถโดยสารประจำทาง

- การสร้าง Webpage ประเภท text Editor ม.1-3
  1. เทคโนโลยี AI ในชีวิตประจำวัน

- การสร้างการตูนเรื่องสั้น (Commic Strip) ม.1-3 และ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. AI ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
  2. ความปลอดภัยในสถานศึกษา
  3 .พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

- การสร้างการตูนเรื่องสั้น (Commic Strip) ป.4-6 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. พีเอ็ม 2.5
  2. ความปลอดภัยในสถานศึกษา
  3. การกลั่นแกล้ง ที่แสดงออกด้วยคำพูด (บูลี่)

- การสร้าง Webpage ประเภท text Editor ป.4-6 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. อาหารประจำภาคเหนือ
  2. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
  3. ประเพณีไทย

- การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. ค่านิยม 12 ประการ
  2. แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
  3. PM 2.5

- การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Annimation) ม.1-3 (จับฉลากหัวข้อ 1 หัวข้อ)
  1. สิ่งแวดล้อม
  2. คุณธรรม
  3. เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 

การแข่งขันภาษาจีน

1. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 - ป.6
    1.1 ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันถึงห้องเตรียมการแข่งขันในเวลา 08.00 น. เพื่อจับลำดับการแข่งขันและพักคอยในห้องนี้เพื่อเข้าแข่งขันตามลำดับที่จับฉลากได้
    1.2 เริ่มแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.
2. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 - ม.3
    2.1 ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันถึงห้องเตรียมการแข่งขันในเวลา 10.00 น. เพื่อจับลำดับการแข่งขันและพักคอยในห้องนี้เพื่อเข้าแข่งขันตามลำดับที่จับฉลากได้
    1.2 เริ่มแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน เวลา 10.30 น.
3. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

    3.1 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วยตนเอง สำหรับกระดาษคัดลายมือคณะกรรมการจัดเตรียมให้
    3.2 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงบริเวณหน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม โดยจะเริ่มการแข่งขันในเวลา 8.30 น. ทั้ง 2 ระดับช่วงชั้น
 
การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)
  1. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วยตนเอง สำหรับกระดาษคณะกรรมการจัดเตรียมให้  
  2. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงบริเวณหน้าห้องแข่งขันเวลา 8.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม โดยจะเริ่มการแข่งขันในเวลา 8.30 น. ทั้ง 2 ระดับช่วงชั้น
 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
  1. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษมาด้วยตนเอง
  2. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงบริเวณหน้าห้องแข่งขันเวลา 8.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม โดยจะเริ่มการแข่งขันในเวลา 8.30 น. ทั้ง 2 ระดับช่วงชั้น
 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
1. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงห้องเตรียมการแข่งขันในเวลา 08.00 น. เพื่อจับลำดับการแข่งขัน และพักคอยในห้องนี้เพื่อเข้าแข่งขันตามลำดับที่จับฉลากได้ โดยเริ่มแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน เวลา 8.30 น.

2. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงห้องเตรียมการแข่งขันในเวลา 10.00 น. เพื่อจับลำดับการแข่งขัน และพักคอยในห้องนี้เพื่อเข้าแข่งขันตามลำดับที่จับฉลากได้ โดยเริ่มแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน เวลา 10.30 น.

3. ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงห้องเตรียมการแข่งขันในเวลา 12.50 น. เพื่อจับลำดับการแข่งขัน และพักคอยในห้องนี้เพื่อเข้าแข่งขันตามลำดับที่จับฉลากได้ โดยเริ่มแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน เวลา 13.00 น.
           
แจ้งครูผู้ฝึกสอนรายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ทุกระดับชั้น
สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมมาเองมีดังนี้
1.กระดานคำคม แป้นวางเบี้ย ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง โดยทำสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย
2.นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ หรือโทรศัพท์มือถือที่โหลด App (Amathclock)พร้อมตั้งค่าเวลา 22 นาที และตั้งค่าให้เวลาติดลบได้
3.แบตเตอรี่สำรองพร้อมสายชาร์ท (กรณีเลือกใช้โทรศัพท์มือถือจับเวลา)
4.รบกวนคุณครูเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่มให้กับนักเรียนผู้แข่งขัน
5. 07.30-08.00 น. ลงทะเบียน
    08.00 น. ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน
    08.30 น. เริ่มการแข่งขัน
ครูผู้ฝึกสอน เข้ากลุ่มไลน์ https://line.me/ti/g/hyrMLdQhfW 

ข่าวประกาศ จากเขตพื้นที่

- หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ คลิกที่นี่
- รายชื่อคณะกรรมการ คลิกที่นี่
- แบบเปลี่ยนตัวกรรมการตัดสิน คลิกที่นี่
- แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขัน (สพฐ.)

- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70 คลิกที่นี่
- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 คลิกที่นี่
- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่
- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 (ภาษาจีน) คลิกที่นี่